เลข เด็ด พิชิต ชัย

26 มกราคม และ 2 กุมภาพันธ์ พ. เลข เด็ด พิชิต ชัย มีนาคม และ 6 เมษายน พ. 27 เมษายน และ 4 พฤษภาคม พ.

31 สิงหาคม และ 7 กันยายน พ. 30 ตุลาคม และ 6 พฤศจิกายน พ. 25 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน พ. 4 พฤษภาคม – 26 ตุลาคม พ. 2 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม พ. 4 มกราคม – 26 ธันวาคม พ. 2 มกราคม – 25 ธันวาคม พ.